การอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องHall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Online ผ่านระบบ ZOOM

กิจกรรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563” ในช่วงเช้า ผศ.ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ผศ.ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำการขอรับทุนการศึกษา งานด้านกิจการนักศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี ให้คำแนะนำด้านงานวิชาการ การเรียนการสอนออนไลน์ การทดสอบภาษอังกฤษ การเรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในการเรียน และรับชมวีดีทัศแนะนำสถานทีในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรีและละครสั้นจากรุ่นพี่ ณ ห้องHall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ช่วงบ่ายนักศึกษาพบประธานหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร ดังนี้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 302  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ห้อง 402 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ห้อง 403 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8: STEM Education 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8: STEM Education 1 โดยดร. รังสันต์จอมทะรักษ์ผศ. ดร. ณัฐกฤตา สุวรรณทีปผศ. ดร. จิราภรณ์ พงษ์โสภา ผศ. ดร. พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และผศ. ดุสิต อังธารารักษ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8: STEM Education

กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีป้องกันและอุปกรณ์ในการป้องกัน COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวิธีป้องกันและอุปกรณ์ในการป้องกัน COVID-19 รวมถึงสอนทำสเปรย์แอลกฮอล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ GMP ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จำนวนนักเรียน ๔๘ คน ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย  ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง ดร.วันดี สิริธนา อ.ศิววิทย์  บัวสุวรรณ และนายธนพล ภัทรสัจจานันท์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

กิจกรรม คณิตศาสตร์พาเพลิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม After School ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 ได้จัดกิจกรรม คณิตศาสตร์พาเพลิน ให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาลและประถมศึกษา โดยมี ผศ. ฐิติพร   ลินิฐฎา และ อ.ชนิสรา   เรืองนุ่น ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์“

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์“ โดยมี ผศ.ดร.วิชขา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และ ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมแบบ Online Active Learning ให้กับบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะปี) ประจำปีการศึกษา 2563

?ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะปี) ประจำปีการศึกษา 2563? ? นักศึกษาที่ได้รับทุนแจ้งเลขที่บัญชีที่เป็นชื่อของนักศึกษา ผ่านเลขาหลักสูตร หรือที่คุณรัตนาพร ศรีมาตย์ โทร . 02 4239405 ID line: nooaoi.ja ระหว่างวันที่ 5- 12 มิถุนายน 2563?

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปี4 (รหัส58 สายDatabase) วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2562 **วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (ในรูปแบบออนไลน์)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเสวนาเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม “โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0”

โรงเรียนนายร้อยตำรวจและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดการเสวนาเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม “โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0” แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวน 15 โครงการ ใน 3 ด้าน คือด้านนวัตกรรมทางกฎหมาย 6 โครงการ, นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ, และนวัตกรรมด้านฐานข้อมูล 5 โครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน” โดยมี ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต) กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับทุนวิจัยโครงการดังกล่าว ทั้งหมด 2 โครงการ โดย รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์  และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ในกรอบการวิจัยที่ 1 ด้านนวัตกรรมทางกฎหมาย ในหัวข้อ “ศึกษาผลสัมฤทธิ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในชั้นสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน Study of

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ในกิจกรรมเสริมความรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาและครู โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ซึ่ง ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรฟิสิกส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จำนวน 150 คน ในหัวข้อ วิทยาการคำนวณ Unplugged Coding และการเขียนโปรแกรมรูปแบบ Pattern เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ (Sphero Robot) ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »