กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”

17 September 2021 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์พร้อมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 21 แห่ง เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

31 August 2021 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานและเป็นกันเอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

3 August 2021 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซึ่งนำโดย ผอ.สันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยผ่านระบบ Microsoft Teams

ประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”

17 September 2021 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์พร้อมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 21 แห่ง เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน…

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก