กิจกรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาทักษะฯโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

February 24, 2020 0

คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับคณะครูโรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดค่ายเพื่อพัฒนาทักษะฯโดยใช้ปัญหาเป็นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย

February 24, 2020 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์”เพื่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ที่อยู่ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์

February 17, 2020 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์”เพื่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ที่อยู่ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ ดูดสารมลพิษ อาทิ ต้นไทรใบสัก ต้นคล้าหางนกยูง และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยสะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green & Clean University) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์…

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาทักษะฯโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

February 24, 2020 0

คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับคณะครูโรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดค่ายเพื่อพัฒนาทักษะฯโดยใช้ปัญหาเป็นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก