กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง

11 October 2021 0

ผศ.ฐิติพร ลินิฐฎาและผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลีย ณ อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อส่งมอบให้กับนางสาวบุปภา  บุตรโสม นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนางสาวงามลักษณ์ สมันพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา ทองมาก นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.; BAM)

6 October 2021 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา ทองมาก นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.; BAM) ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน  20,000 บาท โดยได้จัดกิจกรรมรับมอบทุนเมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564

กิจกรรมไหว้ครู “น้อมระลึกพระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า” รูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบ Virtual Gaming

4 October 2021 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในกิจกรรมไหว้ครู “น้อมระลึกพระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า” รูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบ Virtual Gaming  โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นแบบใหม่ในยุค New Normal และยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Gather…

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

4 October 2021 0

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับบุคลากรจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  ให้แก่ ผศ.สุขเกษม  จารุวิจิตร์ และ ผศ.ดร.สุชาดา โทผล  (Online :  MS Teams) ซึ่งบรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพัน ความสนุกสนาน ของชาวคณะวิทย์ มสด. ถือเป็นรูปแบบของการจัดงานเกษียณอายุราชการวิถีใหม่ (New Normal)…

ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ 10 ไร่ จังหวัดปราจีนบุรี” ทาง MS Teams

14 October 2021 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ บริษัท โรงสีข้าว สวนดุสิต จำกัด และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ 10 ไร่ จังหวัดปราจีนบุรี” ในโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในวันอังคารที่ 19…

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก