คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเชิงธุรกิจ ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเชิงธุรกิจ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเชิงธุรกิจ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยในงานนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ และสาธิตความรู้เกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิประภา ทาโปปิน และคุณวิลาสลักษม์ วงศ์เยาว์ฟ้า รเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่อง โปรแกรม ArcGIS ในยุค Digital Transformation ในหัวข้อเรื่อง App for the field (2) ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้อง 11306 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา, ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวีระชัย ใจกว้าง ตำแหน่ง User Experience Designer : Manager (ผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน) บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้อง 11701 อาคาร 11 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรม Education ICT Forum 2020

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์  กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า ประธานหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน Education ICT Forum 2020 (ครั้งที่ 5) ภายใต้แนวคิดหลัก  “Reconceptualizing Higher Education To Cope With the Disruptive Economy” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. จัดประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มามอบนโยบายในครั้งนี้ โดยมีสาระ ว่า คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นควรนำองค์ความรู้ที่มีไปบูรณาการร่วมกับคณะอื่น เช่น คณะครุศาสตร์ เพื่อให้เกิดเป็นรายวิชาใหม่ และเล็งเห็นว่า ครูด้านวิทยาศาสตร์ยังขาดแคลน หากเราสามารถบูรณาการทั้ง 2 คณะเข้าด้วยกัน คณาจารย์คณะวิทย์ฯ จะเกิดความเก่ง สามารถไปสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนเห็นศักยภาพคณาจารย์ ดึงดูดให้มาเรียนต่อกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมย้ำเรื่องการเขียนผลงานวิจัย คณาจารย์ต้องเขียนผลงานวิจัยที่สามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาผู้เรียน และสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป ณ ห้องHall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

การอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องHall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Online ผ่านระบบ ZOOM

กิจกรรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563” ในช่วงเช้า ผศ.ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ผศ.ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำการขอรับทุนการศึกษา งานด้านกิจการนักศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี ให้คำแนะนำด้านงานวิชาการ การเรียนการสอนออนไลน์ การทดสอบภาษอังกฤษ การเรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในการเรียน และรับชมวีดีทัศแนะนำสถานทีในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรีและละครสั้นจากรุ่นพี่ ณ ห้องHall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ช่วงบ่ายนักศึกษาพบประธานหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร ดังนี้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 302  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ห้อง 402 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ห้อง 403 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8: STEM Education 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8: STEM Education 1 โดยดร. รังสันต์จอมทะรักษ์ผศ. ดร. ณัฐกฤตา สุวรรณทีปผศ. ดร. จิราภรณ์ พงษ์โสภา ผศ. ดร. พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และผศ. ดุสิต อังธารารักษ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8: STEM Education

กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีป้องกันและอุปกรณ์ในการป้องกัน COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวิธีป้องกันและอุปกรณ์ในการป้องกัน COVID-19 รวมถึงสอนทำสเปรย์แอลกฮอล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ GMP ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จำนวนนักเรียน ๔๘ คน ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย  ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง ดร.วันดี สิริธนา อ.ศิววิทย์  บัวสุวรรณ และนายธนพล ภัทรสัจจานันท์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

Translate »