สำนักงานการวิจัยแห่งชาติคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมจัดแสดงในงาน “The 48th International Exhibition of Invention Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมจัดแสดงในงาน “The 48th International Exhibition of Invention Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  นำโดย รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัย ทั้งนี้จากการพิจารณารางวัลในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถคว้ารางวัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง 4 รางวัล จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปจัดแสดงทั้งสิ้น 6 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน “สารดับเพลิงผงเคมีแห้งจากวัสดุชีวภาพเหลือใช้ทางการเกษตร” และผลงาน “นาโนเซลลูโลสอิมัลชันยืดอายุผักผลไม้ที่สามารถบริโภคได้ จากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม” โดย​ ผศ.ดร.ณัฐบดี​ วิริยาวัฒน์​ ผลงาน “สารสีชีวภาพจาก Monascus spp. สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่งสี” และผลงาน “นวัตกรรมการผลิตสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่จากเซลล์ว่านเพชรหึงสำหรับใช้ในเวชสำอาง” โดย

ประชุมคณะสื่อมวลชน (Blogger & Infuencer) ระดมสมองเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวชิงวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองมรดกโลกเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะสื่อมวลชน (Blogger & Infuencer) ระดมสมองเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวชิงวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองมรดกโลกเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส ขอบคุณภาพข่าวจาก: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนาการปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวกล้วยเล็บมือนางในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานครนายก ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนาการปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวกล้วยเล็บมือนาง ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย และนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อ ๑. ดำเนินการพัฒนาวัสดุปลูกคุณภาพสูง โดย ผศ.ดร.รุงเกียรติ แกวเพชร ดำเนินการโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย เศษใบมะม่วง เศษใบไผ่ และมูลโค เริ่มจากเศษใบมะม่วง ๓ ส่วน มูลโค ๑ ส่วน ใบไผ่ ๒ ส่วน วางทับกันเป็นชั้น ๆ ระหว่างชั้นรดน้ำให้ชุ่ม รวมสูงประมาณ ๑ เมตร ฐานเส้นผ่านศูนย์กลางยาว ๑ เมตร ให้ศูนย์ฯ ดำเนินการรดน้ำทุกวัน และทำการเจาะรูกองวัสดุปลูก เติมน้ำลงรูให้ชุ่มและปิดรูทุก ๆ๗ วัน ใช้ระยะเวลาทั้งหมดรวม ๖๐ วัน ๒. ติดตามแปลงปลูกกล้วย โดย

ภาพกิจกรรมการอบรม โครงการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเด็ก” ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก

ภาพกิจกรรมการอบรม โครงการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเด็ก” ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด อาจารย์สุวิทย์ นำภาว์ อาจารย์เยาวเรศ ส่วนบุญ หัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติ บรรยายตระหนักรู้ความปลอดภัยเด็กกับการปฐมพยาบาล อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเด็กมีไข้สูง มีโอกาสเสี่ยงเกิดการชัก เกร็ง อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุ บาดแผลเปิด บาดแผลปิด ในเด็ก อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีมีสิ่งอุดกั้นระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารในเด็ก หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพถ่ายโดย : คุณกษมา ซำอ๊วง #sdu#science#มสด#สวนดุสิต#คณะวิทย์สวนดุสิต#ศูนย์การศึกษานครนายก#โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ#อนุบาล#ครู#ผู้ดูแลเด็ก#ปฐมพยาบาล#พยาบาล#อาหารติดคอ#ทำแผล#CPR

โครงการ “Happy Science Happy University” กรณีศึกษา “ศิลปะการใช้ชีวิตกับผู้อื่น”

📣 ฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ🌟 จัดโครงการ “Happy Science Happy University” กรณีศึกษา “ศิลปะการใช้ชีวิตกับผู้อื่น”📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.45 – 14.15 น. ในรูปแบบไฮบริด💡 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย👉🏻 ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ และ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

ประมวลภาพโครงการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเด็ก” วันที่ 18 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

🎉🎉🎉ประมวลภาพโครงการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเด็ก”วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 13.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 🌟โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1.ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย2.ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด3.อาจารย์สุวิทย์ นำภาว์4.อาจารย์เยาวเรศ ส่วนบุญ 💡เนื้อหาการอบรม🔴 ตระหนักรู้ความปลอดภัยเด็กกับการปฐมพยาบาล🔴 การปฐมพยาบาลเบื้องในกรณีเด็กมีไข้สูง🔴 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดบาดแผลเปิดและแผลปิด🔴 ในระบบทางเดินหายใจ 📌หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพถ่ายโดย อาจารย์ตระกูล รัมมะฉัตร

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเด็ก” โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเด็ก” โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00-13.30 น. ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1. อาจารย์ รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ 2. ผศ.ดร.สิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกาย 3. ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด 4. อาจารย์ สุวิทย์ นำภาว์ 5. อาจารย์ เยาวเรศ ส่วนบุญ เนื้อหาการอบรม – ตระหนักรู้ความปลอดภัยเด็กกับการปฐมพยาบาล – การปฐมพยาบาลเบื้องในกรณีเด็กมีไข้สูง – การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดบาดแผลเปิดและแผลปิด – การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจ หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ / คณะพยาบาลศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และห้อง online 03 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ เป็นวิทยากรการบรรยาย “แนวทางในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์ next normal”

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)“นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Educationin the Digital Era) วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์https://sdnc.dusit.ac.th ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์https://forms.gle/A8Ldr5SDcD3EVFWj6

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรม “Chat GPT ใช้อย่างไรให้เพิ่มศักยภาพและความเร็วในการทำงาน 10X”

มีหลักสูตรดีๆ มาแนะนำค่ะ🎯🎯Chat GPT ใช้อย่างไรให้เพิ่มศักยภาพและความเร็วในการทำงาน 10Xจัดโดย ฝ่าายพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่านใดสนใจสมัครได้นะคะลิงก์สมัคร shorturl.at/iBFNS

Translate »