คณะกรรมการบริหารคณะและหัวหน้าฝ่ายดำเนินงานได้ร่วมกันจัดทำ SWOT และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะกรรมการบริหารคณะและหัวหน้าฝ่ายดำเนินงานได้ร่วมกันจัดทำ SWOT และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2 อาคารสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ (ระยะที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการฯ ตามโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ บ้านดอนทะเล ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างรายได้ตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อยอดเชิงธุรกิจ และแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นการสร้างแนวทางความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการอีกด้วย โดยมี ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ หัวหน้าโครงการ สรุปความเป็นมาโครงการฯ และเปิดกิจกรรมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ “One bead One Night miracle aqua gel” โดย อ.สุรภา โหมดสุวรรณ และผศ.ดร.นาฎลดา อ่อนวิมล กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องบารุงผิว โนนิ โดย อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ และ ผศ.จุไร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนแบบ Steam Education ห้องบันทึกวิดีโอ และห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียนแบบ Steam Education ห้องบันทึกวิดีโอ ห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งประชุมเพื่อหาแนวทางจัดทำ MOU ร่วมกัน และนำไปสู่การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมี ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับและประชุมร่วมกัน ในวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 #ศึกษาดูงาน #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต #โรงเรียนเศรษฐเสถียร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

🎊 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562😍 #พระราชทานปริญญาบัตร #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #มสด #sdu #suandusit #dusit #รับปริญญา

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง บริหารคณะวิทย์อย่างไรให้อยู่รอด

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง บริหารคณะวิทย์อย่างไรให้อยู่รอด รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง บริหารคณะวิทย์อย่างไรให้อยู่รอด และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 กันยายน 2565 ข่าวโดย ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอขอบคุณ ภาพจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 MC and Stars Contest Science & Technology 2022

กิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 MC and Stars Contest Science & Technology 2022วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรนธร

กิจกรรมกิจกรรมไหว้ครู น้อมระลึก พระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมน้อมระลึก พระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีไหว้ครูการประกวดพาน และการมอบเข็มอะตอมเพื่อเชื่อมความรักความผูกพันธ์ระหว่างครูและศิษย์พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ คุณอรปรียา ไชยณรงค์ : สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. คุณอรนิชา อำไพวรรณ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คุณอภิรัตน์ จิรังคพาณิชย์ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณธนิก เทพกิจ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณตะวัน จงทัน : หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คุณออมสิน วรรณศุข : หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ คุณไญยเซน ชนาชน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ 8. คุณรัตนาพร ศรีมาตย์ : สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 40

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (MFU Cosmetic Contest: Concept to prototype)

นักศึกษาหลักสูตรเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (MFU Cosmetic Contest: Concept to prototype) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิ์พันธ์ รุ่งเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวด

นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับรางวัล Green Youth ประจำปี 2564 ระดับทอง เป็นที่ 1 ของประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ที่ได้รับการถ่ายทอด Green Youth DNA จากรุ่นพี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Green Youth ของโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2564 ระดับทอง เป็นที่ 1 ของประเทศ (จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขัน 59 มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลระดับทอง 5 มหาวิทยาลัย ระดับเงิน 15 มหาวิทยาลัย และระดับทองแดง 24 มหาวิทยาลัย) จากรอบตัดสินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับโล่รางวัล อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 3 ปีซ้อน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 – 2564 ภายใต้โครงการ Green & Clean

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมประกอบการด้วย การจัดบูทแสดงนิทรรศการ การตัดสินโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30-16.00น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง

Translate »