ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย

ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักเรียน ด้านการศึกษาวิจัย และการให้บริการตรวจวัด และวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ซึ่งกรมสวัสดิการฯได้พิจารณาและอนุญาตให้ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นหน่วยงานนิติบุคคลให้บริการด้านความปลอดภัยด้านดังกล่าว ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาต “การได้รับอนุญาตในครั้งนี้เนื่องจากเรามีความพร้อมทุกด้าน ได้แก่บุคลากรของศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยที่สามารถดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ได้ตามที่กฎกระทรวงกำหนด สำหรับด้านเครื่องมือ เนื่องจากศูนย์สิ่งแวดล้อมฯได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเครื่องแก้ว วัดปริมาตร ส่วนในด้านสถานที่นั้นห้องปฏิบัติการของศูนย์ ได้มีการควบคุมคุณภาพด้านสถานที่และสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองใน“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย”ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”ดร.พรธิดากล่าว ข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์ https://www.naewna.com/local/653819

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์

โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตนักศึกษาภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตนักศึกษาภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันตนเองในยุค COVID-19วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.45 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ทาง Zoom Meetingวิทยากร ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด และอาจารย์สุวิทย์ นำภาว์

กิจกรรมกีฬาสี Science SDU Sport Day 2022

มาเเล้ววครับบบบบ!!! กิจกรรมกีฬาสี Science SDU Sport Day 2022 ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสมัครแข่งขัน E-Sport ประเภท Valorent และ ROV สมัครได้เเล้ววันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ลิงค์https://forms.gle/Kq6oNd6BjoRYJTSh6สมัครแล้วมาเจอกันที่ Lineกลุ่มผู้สมัคร นะครับhttps://line.me/R/ti/g/tiBSpNO1tPมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับบบบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Inbox Page คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. ที่ https://www.facebook.com/FacultySCITECH.SDU

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ลงนามในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ นั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการร่วมกันในด้านการเรียนการสอนและให้ความร่วมมืองานวิชาการหรืองานบริการวิชาการแก่สังคมในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายความร่วมมือภายนอก (MOU) พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 11.30 – 12.30 น.

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน HACKaTHAILAND

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ และ ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน HACKaTHAILAND ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ณ HackaThailand Venue @True Digital Park กรุงเทพฯ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ ในพิธีเปิดโครงการ HACKaTHAILAND ยังมีการมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 ใน 5 สาขา อีกด้วย ติดตามรายละเอียดกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/HACKaTHAILAND HACKaTHAILAND #DigitalPossibilities #depaThailand #HUAWEI #HACKaTHAILANDVenue #TRUEDIGITALPARK #DigitalThailand

การอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการใช้งาน excel เพื่อเพิ่มสกิลในการทำงาน (ต้องมีความรู้พื้นฐาน Excel)”

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้งาน excel เพื่อเพิ่มสกิลในการทำงาน (ต้องมีความรู้พื้นฐาน Excel)” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

โครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัลอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการห้องประชุมออนไลน์ ด้วย MS Teams และ Zoom”

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดการห้องประชุมออนไลน์ ด้วย MS Teams และ Zoom” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

พิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการประกวดในการสร้างนวัตกรรมทางด้าน AI จากแพลตฟอร์ม CiRA CORE ในงาน Thailand Hackathon Camp TAHC ครั้งที่ 1

พิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการประกวดในการสร้างนวัตกรรมทางด้าน AI จากแพลตฟอร์ม CiRA CORE ในงาน Thailand Hackathon Camp TAHC ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ True Digital Park โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด โดยมีโจทย์ในการสร้างนวัตกรรม คือ “ทำอย่างไรให้ทางม้าลายปลอดภัยด้วย CiRA CORE” มีทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 14 โรงเรียน และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนกมลาไสย และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)