ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน กรรมวิธีการสกัดและกักเก็บสารสกัดในรูปไมโครแคปซูล

โครงการ พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่11 “ เพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์การทดลองเชิง STEM ”

วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ดำเนินกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้แก่ Recycle for photos Soil and properties Reused for toys Water and properties Earthenware Green energy เป็นต้น เพื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อันมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาความคิดที่มีเหตุผล สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และวิจารณญาณ และมีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ศิววิทย์ บัวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฎิบัติทางวิทยาศาสตร์ ดร.วันดี สิริธนา

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ครั้งที่ 1

วันที่ 29 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “ ครั้งที่ 1 การแข่งขันระหว่าง ทีม Sci-Tech SDU : ทีม the suan dusit place “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “ ครั้งที่ 1  การแข่งขันระหว่าง ทีม Sci-Tech SDU : ทีม the suan dusit place

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลผลงานด้านความยั่งยืนงานประชุมวิชาการ SUN Thailand ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ที่ผ่าน ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี โดยนายมณฑล สุวรรณประภา เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลผลงานด้านความยั่งยืนในประเภทบทความวิชาการ และโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการ SUN Thailand ครั้งที่ 8 ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพ ซึ่งแบ่งประเภทเกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอบทความของคณาจารย์และบุคลากรทั่วไป ด้านความยั่งยืน:มลพิษพื้นถิ่น-ข้ามพรมแดน ในหัวข้อ “สถานการณ์และความท้าทายด้านการจัดการมลพิษ PM 2.5 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยนายมณฑล สุวรรณประภา นายธวัชชัย ศรีสอาด และดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ในโครงการ “การพัฒนาระบบหรือกลไกการตอบโต้การแพร่กระจายฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในแนวดิ่งบริเวณพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”   เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการจัดการแสดงผลงานดานความยั่งยืนในรูปแบบโปสเตอรของคณาจารยบุคลากร และบุคคลทั่วไป

กิจกรรม One Day Eng-Sci Summer Camp: Songkran Festival วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และศุนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม One Day Eng-Sci Summer Camp: Songkran Festival ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนูษย์ ชั้น 3 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

One Day Eng-Sci Summer Camp: Songkran Festival

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และศุนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม One Day Eng-Sci Summer Camp: Songkran Festival ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนูษย์ ชั้น 3 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานพบกับกิจกรรม อาทิเช่น *สามารถสัมครผ่าน QR Code ได้เลยสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-244-5800

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคน ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันนี้ (6 มีนาคม พ.ศ.2567) ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ร่วมกันผลิต และพัฒนากำลังคน ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ลงนาม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล (รอบคัดเลือก)

ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” Science in Wonderland Games 2024 “ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของ คณะวิทยาศาสตร์ฯ กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 มีนาคม 2567

Translate »