การอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเข้าประกวด “เคมีย่อส่วน” (Small-Scale Chemistry Laboratory)

ฝ่ายอบรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเข้าประกวด “เคมีย่อส่วน” (Small-Scale Chemistry Laboratory) วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 503 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากรหลักประกอบด้วย 1. ดร.วันดี สิริธนา 2. ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์ 3. ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ อบรมในหัวข้อ 1. สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทดลอง เรื่อง โครมาโตรกราฟี 2. สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทดลอง เรื่อง ฝนกรด 3. สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทดลอง เรื่อง pH อินดิเคเตอร์

ผลงานนวัตกรรมสกินแคร์สารสกัดจากยอดอ่อนและดอกทุเรียน โดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน

ผลงานนวัตกรรมสกินแคร์สารสกัดจากยอดอ่อนและดอกทุเรียน โดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน อาจารย์นักวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท ทิพย์สุรัตน์ จำกัด ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Durrianar By SQ (ดูร์เรียนาร์ บาย เอสคิว) ได้รับรางวัล Creator Awards ประจำปี 2023 ในรอบสุดท้าย ในโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 INNOVATION AWARDS 2023 ปีที่ 10 ณ ภีรัชฮอลล์ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และ บริษัท สยาม เนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และบริษัท สยามเนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และให้ความร่วมมือด้านงานวิชาการหรืองานบริการแก่สังคมในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ และให้การสนับสนุนงานวิจัยร่วมกัน โดยพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต ประธานสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ดร.ธนธรรศ สนธีระ รองประธานสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และ ดร.สุพัฒน์ เลาระวัตร รองประธานสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ร่วมเป็นสักขีพยานและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท สยาม เนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science in Action for Chemical Engineering (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science in Action for Chemical Engineering วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จำนวน 44 คน เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การกำกับนักเรียนของอาจารย์อนุสรา สุขสุคนธ์ อาจารย์จุฑารัตน์ เกาะหวาย อาจารย์ชลิตา บุญรักษา และอาจารย์มยุรินทร์ บุตรเพ็ชร โดยทีมวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต อังธารารักษ์ อาจารย์ศิววิทย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science in Action for Chemical Engineering (ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science in Action for Chemical Engineering ให้กับ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย MOU ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี กล่าวเปิดงาน ทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ผศ.ดร.จิราภรณ์ ทองตัน ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์ อ.ศิววิทย์ บัวสุวรรณ ดร.วันดี สิริธนา ผศ.ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์ และ ดร.วีรชน ภูหินกอง ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ (1) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.5 จำนวน 40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ได้ร่วมอวยพรนักศึกษาในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 61 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต และรหัส 62 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่เส้นทางการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องนักศึกษาดีเด่น พิธีบายศรีแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต และกิจกรรมอำลาอาลัย สร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง HALL 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ คุณไพศาล คงสถิตสถาพร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะฯ ทั้งนี้ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมในการดำเนินงานของคณะฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามการบริหารงานภายในสำนักงาน อาทิ งานด้านวิชาการ งานแผนและกลยุทธ์ งานบุคลากร งานพัฒนานักศึกษา งานวิจัย รวมถึงงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมงานด้าน green office ของสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมจัดแสดงในงาน “The 48th International Exhibition of Invention Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมจัดแสดงในงาน “The 48th International Exhibition of Invention Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  นำโดย รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัย ทั้งนี้จากการพิจารณารางวัลในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถคว้ารางวัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง 4 รางวัล จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปจัดแสดงทั้งสิ้น 6 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน “สารดับเพลิงผงเคมีแห้งจากวัสดุชีวภาพเหลือใช้ทางการเกษตร” และผลงาน “นาโนเซลลูโลสอิมัลชันยืดอายุผักผลไม้ที่สามารถบริโภคได้ จากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม” โดย​ ผศ.ดร.ณัฐบดี​ วิริยาวัฒน์​ ผลงาน “สารสีชีวภาพจาก Monascus spp. สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่งสี” และผลงาน “นวัตกรรมการผลิตสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่จากเซลล์ว่านเพชรหึงสำหรับใช้ในเวชสำอาง” โดย

ประชุมคณะสื่อมวลชน (Blogger & Infuencer) ระดมสมองเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวชิงวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองมรดกโลกเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะสื่อมวลชน (Blogger & Infuencer) ระดมสมองเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวชิงวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองมรดกโลกเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส ขอบคุณภาพข่าวจาก: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »