คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม GREEN YOUTH ACTIVITY SCHEDULE 2023 “ HERO FOR ZERO ”

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม GREEN YOUTH ACTIVITY SCHEDULE 2023 “ HERO FOR ZERO ” ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Gold Orchid และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี เป็นกิจกรรม workshop การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ เพื่อออกแบบและสร้าง content เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมประกวดชิงรางวัล ซึ่งผลการประกวด ตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน  “เผา=ฝุ่น” คือ ทีมสีน้ำเงิน นางสาวฐนิชา เสนานุวงศ์ และนางสาวศศิธร ธรรมีภักดิ์ และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์  ชื่อผลงาน “ทิ้งถูกเเยกได้ใช้ซ้ำ” คือ ทีมสีม่วง นางสาวมนัญชยา พวงลำเจียก โดยสื่อที่ชนะการประกวดดังกล่าวจะได้ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM ONE

หลักสูตรการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)

การอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ 4 ในหลักสูตรกำหนดให้มีการฝึกอบรม วิชา การใช้ดิจิทัล เพื่อการทำงานร่วมกัน ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – 1 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร โดยมีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 34 นาย โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก

โครงการ Happy Science Happy University กรณีศึกษา : เทคนิคการจัดการความเครียด

ฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ Happy Science Happy University กรณีศึกษา : เทคนิคการจัดการความเครียด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.45 – 14.15 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ และ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ออนไลน์ผ่าน MS Teams

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานและร่วมประชุมหาแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

ผศ.ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งบุคลากรที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาดูงานและร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) และห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา รศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกายสำหรับวัยแรกรุ่น

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกายสำหรับวัยแรกรุ่นให้กับบุคคลภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ณ พื้นที่ coworking space ชั้น 5 และดำเนินการทำปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ Roll On ระงับกลิ่นกายสำหรับผู้ชาย ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน เป็นวิทยากรหลัก และบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และปลอดภัย รวมถึงได้ผลิตภัณฑ์นำกลับไปใช้ ก่อนเสร็จสิ้นการอบรมอาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวสรุปภาพรวมของการอบรม และกล่าวปิดการอบรม พร้อมทั้งขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต คว้า 2 รางวัลจากผลงานสารสีชีวภาพจาก Monascus purpureus สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่งสี

🎊 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา สีวิสาร นางสาวรัชนีกร จั่นสกุล นางสาวสุมินตรา บุพศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Popular vote และรางวัลเหรียญเงิน 🥈 จากผลงานสารสีชีวภาพจาก Monascus purpureus สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่งสี ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I New Gen Award 2023 ภายใต้งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566✨ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรืองอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ม.สวนดุสิต ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา TCAS66 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ร่วมโครงการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ประธานหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมให้คำแนะนำกับนักเรียนระดับมัธยมปลาย และให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Admission Premium

พิธี “เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธี “เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปึหลวงในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2565 และสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ในกัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ 36 พระคาถา แสดงโดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญโญ วัดทองนพคุณ ในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศการประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2566 วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอขอบคุณ ถ่ายภาพ โดย อาจารย์ตระกูล รัมมะฉัตร

Translate »