ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล (รอบคัดเลือก)Science in Wonderland Games 2024 “

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล (รอบคัดเลือก) ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “Science in Wonderland Games 2024 ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของ คณะวิทยาศาสตร์ฯ กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล (รอบคัดเลือก) ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ Science in Wonderland Games 2024 Science in Wonderland Games 2024 Science in Wonderland Games 2024

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง(เซลล์ผิวหนังของคน และเซลล์มะเร็ง)วิเคราะห์สารสำคัญของสมุนไพร ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางและอาหาร การทดสอบในระดับเซลล์ (เซลล์ผิวหนังของคน และเซลล์มะเร็ง) วิเคราะห์สารสำคัญของสมุนไพร ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเครื่องสำอางของผู้ประกอบการ สนับสนุนพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อใช้บริการได้ ที่ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา หรือโทร 02 423 9430 หรือ cosbat@dusit.ac.th การวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางและอาหาร การทดสอบในระดับเซลล์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง

ความร่วมมือในด้านปัญญาประดิษฐ์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์โนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมหารือ เพื่อทำความร่วมมือในด้านปัญญาประดิษฐ์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์โนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผู้อำนวยการใหญ่และ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล สำนักงานส่ง เสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและคณะ ให้การต้อนรับและพูดคุยการขับเคลื่อนดำเนินงาน โครงการในความร่วมมือถัดไป ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผู้อำนวยการใหญ่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณกฤตษกร จำปาทอง ตัวแทนจากบริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์ ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งกรอบแนวทางของความร่วมมือเพื่อให้เกิดหลักสูตรสหกิจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณกฤตษกร จำปาทอง ตัวแทนจากบริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์ ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย        

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฟุตซอล รอบคัดเลือก ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฟุตซอล รอบคัดเลือก ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” Science in Wonderland Games 2024 ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ฯ กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข่าว:นายอนุชิต สวัสดิ์ตาล ภาพ:นางสาว รัตนาพร ศรีมาตย์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแชร์บอล รอบคัดเลือก ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแชร์บอล รอบคัดเลือก ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” Science in Wonderland Games 2024 ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ฯ กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข่าว:นายอนุชิต สวัสดิ์ตาล ภาพ:นางสาว รัตนาพร ศรีมาตย์

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคลากรคณะ เข้าพบ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี เพื่อขอคำปรึกษา และพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเข้าเข้าเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (NuREAC) จัดทำโดย นายอนุชิต สวัสดิ์ตาล รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. รังสันต์ จอมทะรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันถ่ายภาพ                                  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานจัดนิทรรศการ Open House FAST FORWARD TO AI – VERSE

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมงานจัดนิทรรศการ Open House FAST FORWARD TO AI – VERSE เปิดโลกแห่งอนาคต ณ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ หริตกุล ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้ารับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเข้าร่วมนำเสนอ Best Practice ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคกลาง ปี 2566 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2567

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2567 ณ Co Working Space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร)

Translate »