คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนแบบ Steam Education ห้องบันทึกวิดีโอ และห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียนแบบ Steam Education ห้องบันทึกวิดีโอ ห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งประชุมเพื่อหาแนวทางจัดทำ MOU ร่วมกัน และนำไปสู่การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมี ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับและประชุมร่วมกัน ในวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 #ศึกษาดูงาน #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต #โรงเรียนเศรษฐเสถียร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

🎊 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562😍 #พระราชทานปริญญาบัตร #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #มสด #sdu #suandusit #dusit #รับปริญญา

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง บริหารคณะวิทย์อย่างไรให้อยู่รอด

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง บริหารคณะวิทย์อย่างไรให้อยู่รอด รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง บริหารคณะวิทย์อย่างไรให้อยู่รอด และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 กันยายน 2565 ข่าวโดย ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอขอบคุณ ภาพจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 MC and Stars Contest Science & Technology 2022

กิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 MC and Stars Contest Science & Technology 2022วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรนธร

กิจกรรมกิจกรรมไหว้ครู น้อมระลึก พระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมน้อมระลึก พระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีไหว้ครูการประกวดพาน และการมอบเข็มอะตอมเพื่อเชื่อมความรักความผูกพันธ์ระหว่างครูและศิษย์พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ คุณอรปรียา ไชยณรงค์ : สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. คุณอรนิชา อำไพวรรณ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คุณอภิรัตน์ จิรังคพาณิชย์ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณธนิก เทพกิจ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณตะวัน จงทัน : หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คุณออมสิน วรรณศุข : หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ คุณไญยเซน ชนาชน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ 8. คุณรัตนาพร ศรีมาตย์ : สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 40

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (MFU Cosmetic Contest: Concept to prototype)

นักศึกษาหลักสูตรเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (MFU Cosmetic Contest: Concept to prototype) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิ์พันธ์ รุ่งเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวด

นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับรางวัล Green Youth ประจำปี 2564 ระดับทอง เป็นที่ 1 ของประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ที่ได้รับการถ่ายทอด Green Youth DNA จากรุ่นพี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Green Youth ของโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2564 ระดับทอง เป็นที่ 1 ของประเทศ (จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขัน 59 มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลระดับทอง 5 มหาวิทยาลัย ระดับเงิน 15 มหาวิทยาลัย และระดับทองแดง 24 มหาวิทยาลัย) จากรอบตัดสินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับโล่รางวัล อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 3 ปีซ้อน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 – 2564 ภายใต้โครงการ Green & Clean

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมประกอบการด้วย การจัดบูทแสดงนิทรรศการ การตัดสินโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30-16.00น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาเกมอย่างง่ายเพื่อการศึกษาในการฝึกทักษะด้านวิทยาการคํานวณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาเกมอย่างง่ายเพื่อการศึกษาในการฝึกทักษะด้านวิทยาการคํานวณ (Online Workshop: Simple Game Development for the 21st Century World) วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยทีมวิทยากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม #coding #codemonkey #gamedevelopment #workshop #สพฐ #สพป #สช #สพม #ครู #ครูผู้ช่วย #ครูคอมพิวเตอร์ #ครูคอม #ครูไอที #วิทยาการคำนวณ #upskill #reskill

งานแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล” วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล” โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมบูธผลงานหน่วยงานในกำกับ

Translate »