คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลงเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom โดยในการประชุมครั้งนี้มีตัวจากมหาวิทยาลัยดังนี้ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris [Indonesia] Kasetsart University [Thailand] Valaya Alongkorn Rajabhat University [Thailand] Suan Dusit University [Thailand] Universitas Muhammadiyah Makassar [Indonesia] Thammasat University [Thailand]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ลงนามในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ นั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการร่วมกันในด้านการเรียนการสอนและให้ความร่วมมืองานวิชาการหรืองานบริการวิชาการแก่สังคมในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับศูนย์การศึกษานครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรหรือการอบรมระยะสั้นที่มีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมหาลือข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU)กับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมหาลือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณอุเทน นันทเสน Assistant Managing Director บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล และคุณสุขทิพย์ สุขใส

ฝ่ายความร่วมมือภายนอก (MOU) จัดการประชุมออนไลน์กับโรงเรียนเครือข่ายภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายความร่วมมือภายนอก (MOU) จัดการประชุมออนไลน์กับโรงเรียนเครือข่ายภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ได้แก่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนไทรน้อย และ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ร่วมด้วย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีมงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานการประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการรับนักสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565 และแนวทางการรับนักศึกษาโควต้าจากโรงเรียนเครือข่ายภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมเป็นเกียรติ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล ะนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้งสองร่วมเป็นพยาน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการศึกษาของประเทศไทย  เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th/2021/924390.html

ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือภายนอก ซึ่งมี ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ เป็นหัวหน้าฝ่าย จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีและที่ปรึกษาความร่วมมือภายนอกเข้าร่วมประชุม

การประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการร่วมกับสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือภายนอก ซึ่งมี ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ เป็นหัวหน้าฝ่าย จัดประชุมในรูปแบบอนไลน์เพื่อกำหนดรายละอียดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการ กับสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ คุณศันสนีย์ บริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณภัทรา ทองสะอาด และ คุณกมลพร ภักดี ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการศึกษาของประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซึ่งนำโดย ผอ.สันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยผ่านระบบ Microsoft Teams

Translate »