คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง

ผศ.ฐิติพร ลินิฐฎาและผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลีย ณ อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อส่งมอบให้กับนางสาวบุปภา  บุตรโสม นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนางสาวงามลักษณ์ สมันพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา ทองมาก นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.; BAM)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา ทองมาก นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.; BAM) ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน  20,000 บาท โดยได้จัดกิจกรรมรับมอบทุนเมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมเป็นเกียรติ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล ะนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้งสองร่วมเป็นพยาน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการศึกษาของประเทศไทย  เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th/2021/924390.html

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2564”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบด้วยทุน 4 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3. ทุนเรียนดี 4. ทุนจิตอาสา/ทำคุณประโยชน์/สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาในการมุ่งมั่นศึกษา และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

กิจกรรมไหว้ครู “น้อมระลึกพระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า” รูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบ Virtual Gaming

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในกิจกรรมไหว้ครู “น้อมระลึกพระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า” รูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบ Virtual Gaming  โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นแบบใหม่ในยุค New Normal และยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Gather และ MS Teams

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับบุคลากรจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  ให้แก่ ผศ.สุขเกษม  จารุวิจิตร์ และ ผศ.ดร.สุชาดา โทผล  (Online :  MS Teams) ซึ่งบรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพัน ความสนุกสนาน ของชาวคณะวิทย์ มสด. ถือเป็นรูปแบบของการจัดงานเกษียณอายุราชการวิถีใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์โควิด-19 ที่อบอุ่นและประทับใจ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือภายนอก ซึ่งมี ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ เป็นหัวหน้าฝ่าย จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีและที่ปรึกษาความร่วมมือภายนอกเข้าร่วมประชุม

การประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการร่วมกับสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือภายนอก ซึ่งมี ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ เป็นหัวหน้าฝ่าย จัดประชุมในรูปแบบอนไลน์เพื่อกำหนดรายละอียดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการ กับสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ คุณศันสนีย์ บริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณภัทรา ทองสะอาด และ คุณกมลพร ภักดี ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการศึกษาของประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์พร้อมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 21 แห่ง เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี  

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการจัดลำดับ นักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศ และระดับโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการจัดลำดับ นักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศ และระดับโลก จาก AD Scientific Index 2021 : World Scientist and University Ranking 2021  

Translate »