สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมหาลือข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU)กับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมหาลือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณอุเทน นันทเสน Assistant Managing Director บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล และคุณสุขทิพย์ สุขใส

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)

เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 รอบ จำนวน 80 ที่นั่ง SDU TCAS 63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) 17 – 27 เม.ย 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2) 7 – 20 พ.ค. 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง ?ฝันอยากเป็น : นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ???รับทุกแผนการเรียน ??? เว็บไชต์ :: http://it-btech.sci.dusit.ac.th/ facebook: https://web.facebook.com/IT.SDUPAGE/ #TCAS63 #หลักสูตรไอที#Admission1#Dek63#ITSDU#SDU #สวนดุสิต#ไอทีสวนดุสิต#รอบ3#รับตรงร่วมกัน#รับทุกแผนการเรียน

Translate »