บทความวิชาการ

บทความวิชาการ การเปลี่ยนฟางข้าว (ของเหลือทิ้งในนาข้าว) เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในลักษณะปุ๋ยหมักโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย บทคัดย่อ การเผาฟางข้าวเป็นวิธีการจัดการฟางข้าวที่เกษตรผู้ทานาส่วนใหญ่ของประเทศไทยนิยมใช้จัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ต้นทุนต่า และประกอบกับความเชื่อบางประการเรื่องการฆ่าเชื้อโรคในดิน แต่การจัดการฟางข้าวด้วยวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ และมลพิษทางดิน ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทั้งในระดับพื้นที่ และระดับโลก การผลักดันให้จัดการฟางข้าวโดยการเปลี่ยนฟางข้าวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในลักษณะของปุ๋ยหมัก จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้วได้ จากสมบัติของฟางข้าวสามารถนามาหมักเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยหมัก ได้แก่ อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ขนาดของวัสดุ ขนาดของความสูงของกองหมัก อุณหภูมิ ความชื้นปริมาณอากาศหรือออกซิเจน ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกองปุ๋ย ระยะเวลาที่ต้องการสาหรับกระบวนการหมัก และสารเร่งชนิดอื่น ๆ ดาวน์โหลด (Download)   บทความวิชาการ เรื่องขยะชุมชน: การจัดการและผลกระทบโดยปารินดา สุขสบาย และ สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย บทคัดย่อ ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย (Municipal solid waste) นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานเนื่องจากมีปริมาณการผลิตขยะที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น

ข้อมูลทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลทุนการศึกษา ทุน กยศ. ทุน กรอ. ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ – เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-5 – ต้องไม่ได้รับทุนอื่นภายในปีการศึกษาเดียวกัน ยกเว้นทุนกู้ยืม -. รายได้ของครอบครัวรวมกันต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี   ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดี – เกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป – เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4   ประเภทที่ 3 ทุนจิตอาสา/ ทำคุณประโยชน์/ สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ – เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4   มูลนิธิอื้อจือเหลียง – ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง 4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 รอบ จำนวน 80 ที่นั่ง SDU TCAS 63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) 17 – 27 เม.ย 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2) 7 – 20 พ.ค. 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง ??มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา “หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”??? สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 244 5691 หรือ 084-2055511 เว็บไชต์ :: http://comsci.sci.dusit.ac.th facebook: https://www.facebook.com/ComputerScience.SDU สำหรับ #TCAS63 #รอบที่3 #รอบที่4#รับตรงร่วมกัน #วิทย์คอม #สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 รอบ จำนวน 80 ที่นั่ง SDU TCAS 63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) 17 – 27 เม.ย 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2) 7 – 20 พ.ค. 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง ? รหัสหลักสูตร (TCAS) : 11650101112701A สถานที่การเรียนการสอน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ?ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ 1. รับรองปริญญาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558 2. ปริญญาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 3.

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 รอบ จำนวน 80 ที่นั่ง SDU TCAS 63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) 17 – 27 เม.ย 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2) 7 – 20 พ.ค. 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง เว็บไชต์ :: http://cos.sci.dusit.ac.th/ facebook:: วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)

เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 รอบ จำนวน 80 ที่นั่ง SDU TCAS 63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) 17 – 27 เม.ย 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2) 7 – 20 พ.ค. 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง ?ฝันอยากเป็น : นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ???รับทุกแผนการเรียน ??? เว็บไชต์ :: http://it-btech.sci.dusit.ac.th/ facebook: https://web.facebook.com/IT.SDUPAGE/ #TCAS63 #หลักสูตรไอที#Admission1#Dek63#ITSDU#SDU #สวนดุสิต#ไอทีสวนดุสิต#รอบ3#รับตรงร่วมกัน#รับทุกแผนการเรียน

Translate »