รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าศึกษาดูงานในส่วนของหอมขจรฟาร์ม ห้องผลิตเครื่องสำอางมาตรฐาน GMP และห้องวัตถุอัตราย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าศึกษาดูงานในส่วนของหอมขจรฟาร์ม ห้องผลิตเครื่องสำอางมาตรฐาน GMP และห้องวัตถุอัตราย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับฟาร์ม การผลิตเครื่องสำอาง โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 44 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงคณาจารย์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมและร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเครื่องสำอาง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) หอมขจรฟาร์ม อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการการผลิตเครื่องสำอาง GMP และอาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป ซึ่งมีทีมงานจากวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การแนะนำสถานที่และให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://suphanburicampus.dusit.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2565 โดย รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้นำการทำพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล  ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เชิญรับฟังการบรรยายหัวข้อ Digital Baht สกุลเงินดิจิทัล

เชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Digital Baht สกุลเงินดิจิทัล แห่งชาติ หรือ CBDC” โดย คุณชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Digital Baht สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ หรือ CBDCในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. (ออนไลน์ผ่าน Zoom)โดย คุณชลเดช เขมะรัตนา (นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย)ท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์นี้ครับhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YDP_eFqDdkKUY5SVuVs3tjLDVsT7DUxFoaHAcSJPJCxUMzRPTFlNVzVOT0c3WEszMUhORDBMMFMzVy4u&qrcode=true ลิ้งค์เข้าร่วมผ่าน Zoom MeetingJoin Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/92998558233?pwd=WnhVblgrb1lmbU5iWkorbnhNeTJFQT09 Meeting ID: 929 9855 8233Passcode: 464855

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และหลักสูตร Non-Degree ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม MS-Teams

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ปิดทำการชั่วคราว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและพื้นที่ส่วนกลาง ป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)

poll talk ep.37 : ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดโควิด-19

poll talk ep.37 : ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดโควิด-19 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 7/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 7/2564) www.dusit.ac.th/2021/895276.html

Translate »