คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานจัดนิทรรศการ Open House FAST FORWARD TO AI – VERSE

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมงานจัดนิทรรศการ Open House FAST FORWARD TO AI – VERSE เปิดโลกแห่งอนาคต ณ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

“เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่านที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การรับทุนการศึกษาพี่ๆ ทีมงานจะติดต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน กรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวทับทิมชุมแพ เลขที่อนุสิทธิบัตร 21596 จุดเด่นของการประดิษฐ์ การประดิษฐ์นี้เป็นการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวไทยที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ คือข้าว กข69 “ข้าวทับทิมชุมแพ” ใช้กระบวนการสกัดที่ลดการใช้ปริมาณตัวทำละลายอินทรีย์ และระยะเวลาในการสกัด แต่ยังได้สารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ สารสกัดข้าวทับทิมชุมแพที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้ และยังเป็นการลดการนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศรวมทั้งเป็นการส่งเสริมหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และ บริษัท สยาม เนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และบริษัท สยามเนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และให้ความร่วมมือด้านงานวิชาการหรืองานบริการแก่สังคมในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ และให้การสนับสนุนงานวิจัยร่วมกัน โดยพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต ประธานสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ดร.ธนธรรศ สนธีระ รองประธานสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และ ดร.สุพัฒน์ เลาระวัตร รองประธานสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ร่วมเป็นสักขีพยานและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท สยาม เนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ได้ร่วมอวยพรนักศึกษาในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 61 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต และรหัส 62 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่เส้นทางการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องนักศึกษาดีเด่น พิธีบายศรีแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต และกิจกรรมอำลาอาลัย สร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง HALL 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ คุณไพศาล คงสถิตสถาพร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะฯ ทั้งนี้ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมในการดำเนินงานของคณะฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามการบริหารงานภายในสำนักงาน อาทิ งานด้านวิชาการ งานแผนและกลยุทธ์ งานบุคลากร งานพัฒนานักศึกษา งานวิจัย รวมถึงงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมงานด้าน green office ของสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม GREEN YOUTH ACTIVITY SCHEDULE 2023 “ HERO FOR ZERO ”

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม GREEN YOUTH ACTIVITY SCHEDULE 2023 “ HERO FOR ZERO ” ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Gold Orchid และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี เป็นกิจกรรม workshop การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ เพื่อออกแบบและสร้าง content เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมประกวดชิงรางวัล ซึ่งผลการประกวด ตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน  “เผา=ฝุ่น” คือ ทีมสีน้ำเงิน นางสาวฐนิชา เสนานุวงศ์ และนางสาวศศิธร ธรรมีภักดิ์ และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์  ชื่อผลงาน “ทิ้งถูกเเยกได้ใช้ซ้ำ” คือ ทีมสีม่วง นางสาวมนัญชยา พวงลำเจียก โดยสื่อที่ชนะการประกวดดังกล่าวจะได้ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM ONE

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานและร่วมประชุมหาแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

ผศ.ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งบุคลากรที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาดูงานและร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) และห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา รศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

Translate »