หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทครีมเมอรี่พลัส จำกัด

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทครีมเมอรี่พลัส จำกัดโดย ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณเศรษฐลัทธ์ หลิ่มโตประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด โดยมีพยานจาก 2 หน่วยงานร่วมลงนาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิย์กุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด ได้แก่ คุณจิรพรรณ รุ่งสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ และคุณภูมิพัฒน์ วิเศษร์กาญจน์ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการร่วมกันในด้านการเรียนการสอน และรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเข้าฝึกงานในบริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะทางการทำงานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงให้การสนับสนุนการเรียนการสอน โดย บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และให้ความร่วมมืองานด้านวิชาการและการบริการวิชาการแก่สังคมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และให้การสนับสนุนงานวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้บริหารจากบริษัท ครีมเมอรี่พลัส

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 รอบ จำนวน 80 ที่นั่ง SDU TCAS 63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) 17 – 27 เม.ย 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2) 7 – 20 พ.ค. 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง เว็บไชต์ :: http://cos.sci.dusit.ac.th/ facebook:: วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.

Translate »