สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย TCAS65

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนรับ รอบที่ 3   Admission  จำนวน 30 คน วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ คุณสมบัติของนักศึกษา รอบที่ 3 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ – GAT ร้อยละ 40 – วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ 20 – วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 20 – วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 จุดเด่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TCAS65

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : จำนวน 140 หน่วยกิต สถานที่จัดการเรียนการสอน :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา   – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป.) – นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  – ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน  – พนักงานตรวจความปลอดภัย  – ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  – วิทยากรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เป็นต้น รอบที่รับสมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง TCAS65

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS65 รอบที่ 3 Admissionรับสมัครวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 จำนวนรับ 30 ที่นั่ง 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะโดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้    – GPAX ร้อยละ 30    – GAT ร้อยละ 30    – PAT1 ร้อยละ 20    – PAT2 ร้อยละ 20 5. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ TCAS65

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS65  รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3  ADMISSION จำนวน 60 คน ตั้งวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565คลิกสมัครได้ที่ mytcas.com  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ คะแนนที่ใช้ มีดังนี้      GPAX    100% รายละเอียด https://www.mytcas.com/programs/11650101220101Aกำหนดการ https://tcas.dusit.ac.th/schedule.htmlรายละเอียดติดตามได้จากในเว็บ #หลักสูตรไอที เว็บไซต์ http://it-btech.sci.dusit.ac.th/ Page https://www.facebook.com/IT.SDUPAGE และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ TCAS65

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS65   มาตามคำเรียกร้อง.. แล้วจ้าพี่ๆจ๋าเลือก.. #วิทย์คอมสวนดุสิต?‍?? แล้วเจอกัน .. รอบAdmisission?วันที่รับสมัคร 2-12 พฤษภาคม 65 ?รับรองจาก ก.ค.ศ. จบแล้วสามารถ รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้** แต่ต้องไปเรียนต่อใบประกอบวิชาชีพครูกันด้วยจ๊ะ?หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต?เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Admission?เปิดรับสมัคร 2-12 พฤษภาคม 2565 จำนวนรับ 50 คนคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้– GPAX ร้อยละ 25– GAT ร้อยละ 30– PAT 1 ร้อยละ 25– PAT 2 ร้อยละ 20 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม☎️ 084 205 5511 , 02

Translate »