สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย TCAS65

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนรับ

รอบที่ 3   Admission  จำนวน 30 คน วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/

คุณสมบัติของนักศึกษา

รอบที่ 3

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

– GAT ร้อยละ 40

– วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ 20

– วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 20

– วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

การประกอบอาชีพ ดังนี้

1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

2) นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน

3) นักวิชาการสุขาภิบาล

4) นักวิชาการด้านการจัดการและฟื้นฟูสาธารณภัย

5) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6) อาชีพอิสระ/องค์กรอิสระด้านสาธารณภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรมหาชนหรือองค์กรภาคเอกชน

ติดต่อ 081-556-5254 ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ประธานหลักสูตร

Translate »