สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง TCAS65

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS65 รอบที่ 3 Admissionรับสมัครวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 จำนวนรับ 30 ที่นั่ง 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะโดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้    – GPAX ร้อยละ 30    – GAT ร้อยละ 30    – PAT1 ร้อยละ 20    – PAT2 ร้อยละ 20 5. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา

Translate »