สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง TCAS65

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS65 รอบที่ 3 Admission
รับสมัครวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะโดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

   – GPAX ร้อยละ 30

   – GAT ร้อยละ 30

   – PAT1 ร้อยละ 20

   – PAT2 ร้อยละ 20

5. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้น รุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

เว็บไซต์ http://cos.sci.dusit.ac.th/

เพจ Page Facebook

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
0 2423 9420 หรือ สแกน QR code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Leave a comment

Translate »