สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ TCAS65

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS65 

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565


รอบที่ 3  ADMISSION จำนวน 60 คน

ตั้งวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565
คลิกสมัครได้ที่ mytcas.com 

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  2. คะแนนที่ใช้ มีดังนี้

     GPAX    100%

?รายละเอียด https://www.mytcas.com/programs/11650101220101A
กำหนดการ https://tcas.dusit.ac.th/schedule.html
รายละเอียดติดตามได้จากในเว็บ #หลักสูตรไอที

เว็บไซต์ http://it-btech.sci.dusit.ac.th/

Page https://www.facebook.com/IT.SDUPAGE

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official

Leave a comment

Translate »