คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง

ผศ.ฐิติพร ลินิฐฎาและผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลีย ณ อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อส่งมอบให้กับนางสาวบุปภา  บุตรโสม นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนางสาวงามลักษณ์ สมันพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา ทองมาก นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.; BAM)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา ทองมาก นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.; BAM) ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน  20,000 บาท โดยได้จัดกิจกรรมรับมอบทุนเมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2564”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบด้วยทุน 4 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3. ทุนเรียนดี 4. ทุนจิตอาสา/ทำคุณประโยชน์/สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาในการมุ่งมั่นศึกษา และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิอื้อจือเหลียง”

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิอื้อจือเหลียง”  เนื่องด้วยมูลนิธิอื้อจือเหลียงมีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่  4  ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. ผลการศึกษาได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 3. ฐานะทางบ้านยากจน 4. มีความประพฤติดี สนใจการเรียน 5. ต้องไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่น *** นักศึกษาติดต่อส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่หลักสูตร *** หลักสูตรพิจารณาส่งรายชื่อและใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564

ข้อมูลทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลทุนการศึกษา ทุน กยศ. ทุน กรอ. ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ – เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-5 – ต้องไม่ได้รับทุนอื่นภายในปีการศึกษาเดียวกัน ยกเว้นทุนกู้ยืม -. รายได้ของครอบครัวรวมกันต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี   ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดี – เกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป – เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4   ประเภทที่ 3 ทุนจิตอาสา/ ทำคุณประโยชน์/ สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ – เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4   มูลนิธิอื้อจือเหลียง – ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง 4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

Translate »