ม.สวนดุสิต รับโล่รางวัลระดับทอง ในงานมอบรางวัลโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ และนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย (หลักสูตรใหม่) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่รางวัล ระดับทอง จากอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งจัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563  จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 52 แห่ง โดยแบ่งเป็นระดับทอง 12 แห่ง ระดับเงิน 16 แห่ง และระดับทองแดง จำนวน 24 แห่ง ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ได้รับโล่รางวัลระดับทอง เป็นปีที่ 2 จากการดำเนินการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562 ซึ่งใช้โครงการ Green & Clean University 2019 (พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)  เครดิต: By สรรค์วเรศ

การอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การทำ Presentation ด้วย Canva”

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัลผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทำ Presentation ด้วย Canva” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

การอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart”

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.ผ่านระบบ Microsoft Teams ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และ ผศ.วัจนา ขาวฟ้า วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

การอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart”

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัลผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และ ผศ.วัจนา ขาวฟ้า วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

การอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “Tips และ Techniques การใช้งาน Microsoft Excel การคำนวณ การสร้างกราฟ และ VLookup”

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 – 18:00 น. ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Tips และ Techniques การใช้งาน Microsoft Excel การคำนวณ การสร้างกราฟ และ VLookup” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 – 18:00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สารบัญและอ้างอิง เลขหน้า เป๊ะ ง่าย ๆ ด้วย MS Word”

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สารบัญและอ้างอิง เลขหน้า เป๊ะ ง่าย ๆ ด้วย MS Word” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Tips และ Techniques การใช้งาน Microsoft Excel การคำนวณ การสร้างกราฟ และ VLookup”

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.  ผ่านระบบ Microsoft Teams ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ ” Tips และ Techniques การใช้งาน Microsoft Excel การคำนวณ การสร้างกราฟ และ VLookup ” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ

โครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้างโลกเสมือนจริง Metaverse ด้วย spatial.io

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การสร้างโลกเสมือนจริง Metaverse ด้วย spatial.io” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการศึกษาได้ต่อไป

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับศูนย์การศึกษานครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรหรือการอบรมระยะสั้นที่มีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเครื่องสำอาง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) หอมขจรฟาร์ม อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการการผลิตเครื่องสำอาง GMP และอาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป ซึ่งมีทีมงานจากวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การแนะนำสถานที่และให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://suphanburicampus.dusit.ac.th

Translate »