คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมประกอบการด้วย การจัดบูทแสดงนิทรรศการ การตัดสินโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30-16.00น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาเกมอย่างง่ายเพื่อการศึกษาในการฝึกทักษะด้านวิทยาการคํานวณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาเกมอย่างง่ายเพื่อการศึกษาในการฝึกทักษะด้านวิทยาการคํานวณ (Online Workshop: Simple Game Development for the 21st Century World) วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยทีมวิทยากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม #coding #codemonkey #gamedevelopment #workshop #สพฐ #สพป #สช #สพม #ครู #ครูผู้ช่วย #ครูคอมพิวเตอร์ #ครูคอม #ครูไอที #วิทยาการคำนวณ #upskill #reskill

งานแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล” วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล” โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมบูธผลงานหน่วยงานในกำกับ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) และระบบออนไซต์ที่ห้อง SDU Online 03 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย ผศ.ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภายในงานได้มีการแนะนำการดำเนินงานในด้านต่างๆ จากผู้บริหาร เช่น ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ทุนการศึกษา และมีศิษย์เก่ารวมถึงรุ่นพี่ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19” จากนั้นนักศึกษาได้เข้าพบคณาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา บรรยากาศตลอดงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ ผ่าน Facebook Live ภาพโดย

การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2565

การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2565 เวลา 13.00 -16.30 น.ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ตามโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ (ระยะที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ตามโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 7.30 – 12.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ บ้านดอนทะเล ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างรายได้ตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อยอดเชิงธุรกิจ และแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นการสร้างแนวทางความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการอีกด้วย

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยเล็บมือนางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยีและศูนย์การศึกษานครนายก ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยเล็บมือนางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ 10 ไร่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยเล็บมือนาง พันธุ์ชุมพรที่ได้ดำเนินการปลูกในพื้นที่ 10 ไร่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการสาธิตการแปรรูป 1) ไอศกรีมจากกล้วยเล็บมือนาง 2) แครกเกอร์กล้วยเล็บมือนาง และ 3) กล้วยเล็บมือนางอบ โดยมีตัวแทนชุมชนและชาวบ้านชุมชนบ้านขอนขว้าง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล การจัดอันดับ Google Scholar Profiles และรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้ารับโล่ห์รางวัล Google Scholar ยอดเยี่ยม ระดับคณะ สาขาวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลการจัดอันดับ Google Scholar Profiles ระดับบุคคล สาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา โทผล รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดร.วีรชน ภูหินกอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ รองศาสตราจารย์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลงเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom โดยในการประชุมครั้งนี้มีตัวจากมหาวิทยาลัยดังนี้ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris [Indonesia] Kasetsart University [Thailand] Valaya Alongkorn Rajabhat University [Thailand] Suan Dusit University [Thailand] Universitas Muhammadiyah Makassar [Indonesia] Thammasat University [Thailand]

Translate »