สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมหาลือข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU)กับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมหาลือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณอุเทน นันทเสน Assistant Managing Director บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล และคุณสุขทิพย์ สุขใส

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ TCAS65

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS65  รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3  ADMISSION จำนวน 60 คน ตั้งวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565คลิกสมัครได้ที่ mytcas.com  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ คะแนนที่ใช้ มีดังนี้      GPAX    100% รายละเอียด https://www.mytcas.com/programs/11650101220101Aกำหนดการ https://tcas.dusit.ac.th/schedule.htmlรายละเอียดติดตามได้จากในเว็บ #หลักสูตรไอที เว็บไซต์ http://it-btech.sci.dusit.ac.th/ Page https://www.facebook.com/IT.SDUPAGE และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official

Translate »