ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง

ผศ.ฐิติพร ลินิฐฎาและผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลีย ณ อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อส่งมอบให้กับนางสาวบุปภา  บุตรโสม นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนางสาวงามลักษณ์ สมันพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา ทองมาก นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.; BAM)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา ทองมาก นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.; BAM) ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน  20,000 บาท โดยได้จัดกิจกรรมรับมอบทุนเมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2564”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบด้วยทุน 4 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3. ทุนเรียนดี 4. ทุนจิตอาสา/ทำคุณประโยชน์/สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาในการมุ่งมั่นศึกษา และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิอื้อจือเหลียง”

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิอื้อจือเหลียง”  เนื่องด้วยมูลนิธิอื้อจือเหลียงมีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่  4  ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. ผลการศึกษาได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 3. ฐานะทางบ้านยากจน 4. มีความประพฤติดี สนใจการเรียน 5. ต้องไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่น *** นักศึกษาติดต่อส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่หลักสูตร *** หลักสูตรพิจารณาส่งรายชื่อและใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-5 ตั้งแต่รหัส 62 ลงมา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 40 ทุน เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนฯ รอบที่ 1: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รอบที่ 2: วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.dusit.ac.th/2020/827523.html และส่งเอกสารหลักฐานได้ที่ คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทร.0 2244 5198

Translate »