สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TCAS65

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : จำนวน 140 หน่วยกิต

สถานที่จัดการเรียนการสอน :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  

– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป.)

– นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

– ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

– พนักงานตรวจความปลอดภัย 

– ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

– วิทยากรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เป็นต้น

รอบที่รับสมัคร  

รอบที่ 3 Admission
   วันที่ 2-12 พฤษภาคม 2565

   จำนวนรับ 40 คน
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
   1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
          – GPAX ร้อยละ 40
          – GAT ร้อยละ 20
          – PAT 2 ร้อยละ 40

 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://tcas.dusit.ac.th/course/criteria/1/51.html
สมัครได้ที่เว็บ mytcas : https://student.mytcas.com/

Leave a comment

Translate »