นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง USC D ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2562