คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง

ผศ.ฐิติพร ลินิฐฎาและผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลีย ณ อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อส่งมอบให้กับนางสาวบุปภา  บุตรโสม นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนางสาวงามลักษณ์ สมันพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อไป

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิอื้อจือเหลียง”

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิอื้อจือเหลียง”  เนื่องด้วยมูลนิธิอื้อจือเหลียงมีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่  4  ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. ผลการศึกษาได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 3. ฐานะทางบ้านยากจน 4. มีความประพฤติดี สนใจการเรียน 5. ต้องไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่น *** นักศึกษาติดต่อส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่หลักสูตร *** หลักสูตรพิจารณาส่งรายชื่อและใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564

ข้อมูลทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลทุนการศึกษา ทุน กยศ. ทุน กรอ. ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ – เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-5 – ต้องไม่ได้รับทุนอื่นภายในปีการศึกษาเดียวกัน ยกเว้นทุนกู้ยืม -. รายได้ของครอบครัวรวมกันต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี   ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดี – เกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป – เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4   ประเภทที่ 3 ทุนจิตอาสา/ ทำคุณประโยชน์/ สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ – เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4   มูลนิธิอื้อจือเหลียง – ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง 4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –

ประชาสัมพันธ์ ทุนมูลนิธิอื้อจือเหลียง

ด้วยมูลนิธิอื้อจือเหลียง มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ผลการศึกษาได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 3. ฐานะทางบ้านยากจน 4. มีความประพฤติดี สนใจการเรียน 5. ต้องไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่น กำหนดส่งเอกสาร 1. ส่งใบสมัครที่ หลักสูตร ภายใน 21 สิงหาคม 2563 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 3. นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. น้องนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์

ทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง USC D ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2562

Translate »