ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการประกวด: รูปแบบภาคบรรยาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการประกวด: รูปแบบภาคบรรยาย (ปากเปล่า) จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ 1. การทดลอง Arduino เพื่อหาค่าความเร่งโน้มถ่วง เรื่องการตกแบบเสรี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย นางสาวพรรณธิฌา วิเชียร และนายจักรี สลับศรี 2. การออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยการควบคุมความดันของฐานยิงจรวดขวดน้ำด้วยวงจร Arduino ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม – เกม – การแข่งขัน โดย นางสาวรัตนาภรณ์ นวะบุตร และนางสาวภควรรณ มะอนันต์ ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ พงษ์โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา <br>

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ นายชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ์ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จากผลงานแคลมป์มิเตอร์สติ๊ก และนายชนะ วรรณพุก ได้รับรางวัลจากกิจกรรม การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฤทธิพันธ์  รุ่งเรือง ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชมเชย ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฤทธิพันธ์  รุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชมเชย ประจำปี 2562  ในงาน 2nd ASEIS 2019 and 4th PRN-CON เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีความประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 1. รองศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และคณะ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ณ งานวันนักประดิษฐ์ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G–Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G–Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ในครั้งนี้ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 มกราคม 2562

อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประเภทผลงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชจากผลงานเรื่อง การใช้ไมฌครไนซ์ซิงออกไซด์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อใช้ในการดับเพลิงประเภท Class B โดยจะเข้ารับ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100,000 บาท ในวันนักประดิษฐ์ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ ณ ไบเทค บางนา

“The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products”

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ และ ดร.กันต์ ปานประยูร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับรางวัล CAI Award Invention & Innovation  “สิ่งทอนาโนคอมโพสิตโพลิเมอร์หน่วงไฟ  และ “ปูนฉาบทนไฟเสริมนาโนซิลิคอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (iENA 2018)

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง รายการ Be my Guest Exploring Thailand’s North Eastern Region

         บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับผลงานวิจัย
การท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปร่วมแชร์ประสบการณ์การทำโครงการสำนักงานสีเขียวร่วมกับกรมส่งเสริมฯ

ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปร่วมแชร์ประสบการณ์การทำโครงการสำนักงานสีเขียวร่วมกับกรมส่งเสริมฯ โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งหน่วยงานต่างๆภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ถนนสิรินธร ได้แก่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาล โรงเรียนการเรือน และสำนักงานบริการอาคาร ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นที่รู้จักในโครงการกรันออฟฟิศระดับประเทศ

Translate »