นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต คว้า 2 รางวัลจากผลงานสารสีชีวภาพจาก Monascus purpureus สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่งสี

🎊 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา สีวิสาร นางสาวรัชนีกร จั่นสกุล นางสาวสุมินตรา บุพศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Popular vote และรางวัลเหรียญเงิน 🥈 จากผลงานสารสีชีวภาพจาก Monascus purpureus สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่งสี ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I New Gen Award 2023 ภายใต้งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566✨ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรืองอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ และ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ และ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินที่มีจุลินทรีย์ที่สามารถละลายโพแทสเซียมในดินได้และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เลขที่อนุสิทธิบัตร 20498 จุดเด่นของการประดิษฐ์ การประดิษฐ์มีลักษณะเป็นสารเสริมการเติบโตของพืช ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีปริมาณ ซิลิกาสูง อาทิเช่น แกลบข้าว ฟางข้าว ฯ นำมาผ่านกระบวนการที่ทำให้มีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโน ทำให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ง่าย โดยนาโนซิลิคอน (Nano-SiO2) ที่ละลายน้ำ อยู่ในดินในรูปกรดซิลิสิก (Si(OH)4) จะเข้าไปสะสมที่ลำต้นและใบพืช อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลึกของกรดซิลิเกต (silicate) เคลือบเป็นเกล็ดแข็งที่ผนังเซลล์พืช ทำให้ต้นและใบแข็งแรง ลดการคายน้ำผ่านผิวเคลือบคิวติน (cutin) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงทำให้ผลผลิตพืชสูงขึ้นทำให้ผลผลิตพืชสูงขึ้นอกจากนี้ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช ที่จะมากัดกินต้นพืชสามารถนำไปใช้กับพืชทุกชนิด รวมถึงพืชเศรษฐกิจที่ต้องการเสริมความแข็งแรงให้กับต้นและใบ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตแผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากวัสดุเส้นใยจากธรรมชาติ เลขที่อนุสิทธิบัตร 20543 จุดเด่นของการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตแผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากวัสดุเส้นใยจากธรรมชาตินี้ เป็นการนำใบสับปะรดซึ่งเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาทำเป็นแผ่นทำความเย็นแบบระเหย โดยปรับปรุงสมบัติเชิงกลขณะเปียกของกระดาษจากใบสับปะรดโดยใช้พอลิเมอร์กลุ่มเทอร์โมเซตติ้งแทนการใช้สาร wet strength resin กลุ่มฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นพิษ โดยที่แผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากใบสับปะรดมีสมบัติใกล้เคียงกับแผ่นทำความเย็นแบบระเหยเชิงพาณิชย์ การนำใบสับปะรดมาทำเป็นแผ่นทำความเย็นแบบระเหยไม่ได้เป็นเพียงการลดปริมาณขยะและอนุรักษ์ป่าไม้เท่านั้น แต่ยังเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับใบสับปะรดอีกด้วย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์ และคณะ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์ และคณะ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ในผลงาน “สูตรมายองเนสที่มีส่วนผสมสารสกัดข้าวเหนียวดำ” จุดเด่นของการประดิษฐ์ การประดิษฐ์นี้เป็นการพัฒนาสูตรมายองเนสที่มีส่วนผสมสารสกัดข้าวเหนียวดำที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวเหนียวดำ มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นานขึ้นสารสกัดข้าวเหนียวดำช่วยลดปริมาณค่าเปอร์ออกไซด์และป้องกันการหืนในผลิตภัณฑ์ได้ดี ช่วยเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับพืชเศรษฐกิจให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ทดแทนสารกันหืนสังเคราะห์ได้

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อการประดิษฐ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เลขที่อนุสิทธิบัตร 20303

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (MFU Cosmetic Contest: Concept to prototype)

นักศึกษาหลักสูตรเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (MFU Cosmetic Contest: Concept to prototype) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิ์พันธ์ รุ่งเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวด

นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับรางวัล Green Youth ประจำปี 2564 ระดับทอง เป็นที่ 1 ของประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ที่ได้รับการถ่ายทอด Green Youth DNA จากรุ่นพี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Green Youth ของโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2564 ระดับทอง เป็นที่ 1 ของประเทศ (จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขัน 59 มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลระดับทอง 5 มหาวิทยาลัย ระดับเงิน 15 มหาวิทยาลัย และระดับทองแดง 24 มหาวิทยาลัย) จากรอบตัดสินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับโล่รางวัล อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 3 ปีซ้อน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 – 2564 ภายใต้โครงการ Green & Clean

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล การจัดอันดับ Google Scholar Profiles และรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้ารับโล่ห์รางวัล Google Scholar ยอดเยี่ยม ระดับคณะ สาขาวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลการจัดอันดับ Google Scholar Profiles ระดับบุคคล สาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา โทผล รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดร.วีรชน ภูหินกอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ รองศาสตราจารย์

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย

ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักเรียน ด้านการศึกษาวิจัย และการให้บริการตรวจวัด และวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ซึ่งกรมสวัสดิการฯได้พิจารณาและอนุญาตให้ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นหน่วยงานนิติบุคคลให้บริการด้านความปลอดภัยด้านดังกล่าว ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาต “การได้รับอนุญาตในครั้งนี้เนื่องจากเรามีความพร้อมทุกด้าน ได้แก่บุคลากรของศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยที่สามารถดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ได้ตามที่กฎกระทรวงกำหนด สำหรับด้านเครื่องมือ เนื่องจากศูนย์สิ่งแวดล้อมฯได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเครื่องแก้ว วัดปริมาตร ส่วนในด้านสถานที่นั้นห้องปฏิบัติการของศูนย์ ได้มีการควบคุมคุณภาพด้านสถานที่และสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองใน“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย”ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”ดร.พรธิดากล่าว ข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์ https://www.naewna.com/local/653819

Translate »