ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครรอบที่ 1 (Portfolio) วันนี้ถึง 22 มกราคม 54 คุณสมบัติผู้สมัคร รอบที่ 1 1.ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 3. สอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ/รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ใบประกาศ หรือประสบการณ์เด่น ด้านสมุนไพร/เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง 4. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด การสื่อสาร ไม่เป็นผู้มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์“

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์“ โดยมี ผศ.ดร.วิชขา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และ ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมแบบ Online Active Learning ให้กับบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมสนับสนุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563” เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นห้องปฏิบัติการรูปแบบ pilot plant

ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นห้องปฏิบัติการรูปแบบ pilot plant สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการบริการวิชาการและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชุน โดยคณาจารย์ภายในหลักสูตร ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และการผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐาน GMP

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ในรูปแบบออนไลน์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ในรูปแบบออนไลน์) เมื่อวันที่  6 เมษายน 2563  เวลา  10.00 น. ถึง 12.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม  โดยคณบดีได้มอบหมายให้ประธานหลักสูตรดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ ระดับหลักสูตร เพื่อตรวจสอบและติดตามการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานเสนอมายังคณบดี ในวันที่ 13 เมษายน 2563      

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020) และ The 1st Asia Joint Conference on Computing : AJCC 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th  Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020) และ The 1st Asia Joint Conference on Computing : AJCC 2020 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป   ซึ่งในปีนี้การประชุมวิชาการ AUCC2020 มีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอปากเปล่า จำนวน 321 บทความ และการประชุมวิชาการ AJCC2020 จำนวน 21 บทความ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “AI เพื่อการพัฒนาประเทศไทย” นอกจากนี้  ไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน คือ การรับฟังบรรยายพิเศษจาก Mr. Roy

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใหม่ 35 สถาบัน สำหรับการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC และ The Asia Joint Conference on Computing: AJCC

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใหม่ 35 สถาบัน สำหรับการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC และ The Asia Joint Conference on Computing: AJCC เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 https://www.youtube.com/watch?v=ARqLXRA84ek

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ซีเชอร์ จำกัด

ผศ.ดร. วิชชา  ฉิมพลี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ซีเชอร์ จำกัด  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยธนา  ไชยมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นประธานร่วมลงนาม  เพื่อสร้างเครือข่ายบริการวิชาการแก่สาธารณชนผู้สนใจในการจัดอบรมหลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกว่า 20 หลักสูตร ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มสด. และคณะผู้บริหาร บริษัท ซีเชอร์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม    ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยสวนดุสิต วันที่ 2 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ บำเพ็ญประโยชน์ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด กับสำนักงานเขตดุสิต และศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมบูรณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ บำเพ็ญประโยชน์ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด กับสำนักงานเขตดุสิต และศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต

Translate »