พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับศูนย์การศึกษานครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรหรือการอบรมระยะสั้นที่มีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

คณาจารย์คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทีมงานผู้รับผิดชอบงานฝ่ายบริการและธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระหว่างวันที่ 20 และ 21 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ MS-TEAMs

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างพื้นที่ส่วนตัวบนโลกเสมือนจริง Metaverse ด้วย spatial.io”

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดกิจกรรม Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างพื้นที่ส่วนตัวบนโลกเสมือนจริง Metaverse ด้วย spatial.io” โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา ผศ.พิชญ์สินี  พุทธิทวีศรี ผศ.ชวาลิน เนียมสอน และผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับบุคลกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio

มาแล้วตามคำเรียกร้อง ?รับรองจาก ก.ค.ศ. จบแล้วสามารถ รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้** แต่ต้องไปเรียนต่อใบประกอบวิชาชีพครูกันด้วยจ๊ะ?หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS65?รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portpolio จำนวน 20 คน?ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป – 25 มกราคม 2565คลิกสมัครได้ที่ mytcas.com สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม☎️ 084 205 5511 , 02 244 5691? http://comsci.sci.dusit.ac.th/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ #วิทย์คอม #comsci #cs #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คณะวิทยาศาสตร์ #suandusituniversity #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #sdu #มสด #สวนดุสิต #suandusit #suandusituniversity #Direct #Admission #portfolio #directadmission #รอบ1 #รอบที่1#รับตรงอิสระ #newnormal #รับทุกแผนการเรียน รับสมัครนักศึกษา #สมัครเรียน #ประชาสัมพันธ์ #เด็ก65

การเดินทางของกล้วยเล็บมือนาง (พันธุ์ชุมพร)

การเดินทางของกล้วยเล็บมือนาง (พันธุ์ชุมพร) ของพวกเราชาวคณะวิทย์ฯ จากจังหวัดชุมพร จนมาอยู่ในบริเวณพื้นที่ 10 ไร่ หลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ศูนย์การศึกษานครนายก การปลูกและการดูแลรักษา รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

การสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Digital Baht สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ หรือ CBDC

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ จัดการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Digital Baht สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ หรือ CBDC ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. (ออนไลน์ผ่าน Zoom) วิทยากร คุณชลเดช เขมะรัตนา (นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด) โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดการสัมมนา โดย ดร.สวงค์บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ฝ่ายความร่วมมือภายนอก (MOU) จัดการประชุมออนไลน์กับโรงเรียนเครือข่ายภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายความร่วมมือภายนอก (MOU) จัดการประชุมออนไลน์กับโรงเรียนเครือข่ายภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ได้แก่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนไทรน้อย และ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ร่วมด้วย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีมงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานการประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการรับนักสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565 และแนวทางการรับนักศึกษาโควต้าจากโรงเรียนเครือข่ายภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ การปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19 เลี่ยงภาวะซึมเศร้า

?ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ การปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19 เลี่ยงภาวะซึมเศร้า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (อบรมออนไลน์ระบบ Zoom) พร้อมมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม? ?ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564 ค่าลงทะเบียน 100 บาท? ?วิทยากรศ.ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม(ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาคลินิกและการให้คำปรึกษาการฟื้นฟูจิตใจ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสุขุมวิท) และผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ผศ.ดร.สิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกายผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภาผศ.ดร.ปารินดา สุขสบายผศ.ดร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทครีมเมอรี่พลัส จำกัด

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทครีมเมอรี่พลัส จำกัดโดย ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณเศรษฐลัทธ์ หลิ่มโตประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด โดยมีพยานจาก 2 หน่วยงานร่วมลงนาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิย์กุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด ได้แก่ คุณจิรพรรณ รุ่งสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ และคุณภูมิพัฒน์ วิเศษร์กาญจน์ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการร่วมกันในด้านการเรียนการสอน และรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเข้าฝึกงานในบริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะทางการทำงานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงให้การสนับสนุนการเรียนการสอน โดย บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และให้ความร่วมมืองานด้านวิชาการและการบริการวิชาการแก่สังคมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และให้การสนับสนุนงานวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้บริหารจากบริษัท ครีมเมอรี่พลัส

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และคณะ

? คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และคณะ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ? ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อ ถุงมือกันไฟฟ้าจากยางธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนอะลูมินา เลขที่อนุสิทธิบัตร 18386 ? จุดเด่นของการประดิษฐ์ถุงมือกันไฟฟ้าผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และมีการเติมอนุภาคนาโนอะลูมินา (Nano -Alumina) มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้ามากขึ้น มีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถต้านแรงดึงและยืดหยุ่น ไม่ขาดง่าย มีขนาดและความหนาที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ถุงมือกันไฟฟ้าจากธรรมชาติช่วยส่งเสริมการใช้ยางพาราของไทย ช่วยลดต้นทุนการผลิตถุงมือกันไฟฟ้าเมื่อเทียบกับการใช้ยางสังเคราะห์

Translate »