การอบรม “มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist” โดย ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ ESPReL ห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม “มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ลงทะเบียน โดยสแกน QR code ผู้ที่ผ่านเงื่อนไขการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐภัชศร แก้ววิจิตร โทร. 02-244-5635

Translate »