คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และคณะ

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

🎉 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และคณะ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

💡 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อ ถุงมือกันไฟฟ้าจากยางธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนอะลูมินา เลขที่อนุสิทธิบัตร 18386

🔎 จุดเด่นของการประดิษฐ์
ถุงมือกันไฟฟ้าผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และมีการเติมอนุภาคนาโนอะลู