เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร