เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สถานที่การเรียนการสอน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

รหัสหลักสูตร (TCAS) : 11650101112701A

ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ

 1. รับรองปริญญาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558
 2. ปริญญาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. 2554

โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ หลักสูตรมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ เพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติงานในบริษัทและสถานประกอบการ อาทิเช่น

– บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

– บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ฝึกทางด้านสาธารณสุขชุมชน)

– บริษัท SCG จำกัด (มหาชน)

– การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

– บริษัท นันทวัน จำกัด หรือ บริษัท Thai Obayashi ในด้านก่อสร้าง เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ เช่น

– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

– นักวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน

– ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 คือ

รอบ Admission 1 และ

รอบ Admission 2

คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ Admission 1

คุณสมบัติพิเศษ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 3. จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
 4. คะแนน GPAX 20%
 5. คะแนน O-Net 30%
 6. คะแนน GAT 20%
 7. คะแนน PAT : PAT2 30%

คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ Admission 2

คุณสมบัติพิเศษ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้

– GPAX ร้อยละ 20

– O-NET ร้อยละ 30

– GAT ร้อยละ 20

– PAT 2 ร้อยละ 30

คุณสมบัติพิเศษ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

รายละเอียดเพิ่มเติม

– รายละเอียดหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : http://entrance.dusit.ac.th/course/detail/51.html

– รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัคร :

http://entrance.dusit.ac.th/course/criteria/3/51.html

– กำหนดการรับสมัคร

http://entrance.dusit.ac.th/schedule.html

– กองทุนเพื่อการศึกษา :

http://guidance.dusit.ac.th/WEB/ขั้นตอนการกู้ยืม-กยศ-กร

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

http://entrance.dusit.ac.th

– ข้อมูลอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://dormitory.dusit.ac.th/dormitory/main.html#/map

การเดินทาง : http://entrance.dusit.ac.th/page/map.html

รถเมย์สายที่ผ่าน 151, 539

ใกล้รถไฟฟ้า สถานีสิรินธร ประมาณ 1.3 กิโลเมตร

ใกล้โรงพยาบาลวชิระ, โรงพยาบาลยันฮี, โรงพยาบาลศิริราช

ใกล้ห้างสรรพสินค้า T-SQUARE ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี, เซ็นเมเจอร์ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *