โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8: STEM Education 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8: STEM Education 1 โดยดร. รังสันต์จอมทะรักษ์ผศ. ดร. ณัฐกฤตา สุวรรณทีปผศ. ดร. จิราภรณ์ พงษ์โสภา ผศ. ดร. พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และผศ. ดุสิต อังธารารักษ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8: STEM Education

Translate »