สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ TCAS65

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS65  รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3  ADMISSION จำนวน 60 คน ตั้งวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565คลิกสมัครได้ที่ mytcas.com  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ คะแนนที่ใช้ มีดังนี้      GPAX    100% รายละเอียด https://www.mytcas.com/programs/11650101220101Aกำหนดการ https://tcas.dusit.ac.th/schedule.htmlรายละเอียดติดตามได้จากในเว็บ #หลักสูตรไอที เว็บไซต์ http://it-btech.sci.dusit.ac.th/ Page https://www.facebook.com/IT.SDUPAGE และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official

Translate »