สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย TCAS65

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนรับ รอบที่ 3   Admission  จำนวน 30 คน วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ คุณสมบัติของนักศึกษา รอบที่ 3 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ – GAT ร้อยละ 40 – วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ 20 – วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 20 – วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 จุดเด่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Translate »