คณะวิทย์ฯ เปิดบ้านรับโรงเรียนสวนกุหลาบฯ นนทบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ Science in Action

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science in Action วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมอบรม คือ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จำนวน 110 คน กิจกรรมฐานปฏิบัติการประกอบด้วย ฐานเคมี : การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนเชิงปริมาณ, ฐานชีววิทยา : การเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR), ฐานฟิสิกส์ : การวิเคราะห์ค่าแม่เหล็กไฟฟ้าและปริมาณทางฟิสิกส์ โดยใช้ Smartphone Sensor และกิจกรรมสะท้อนคิด #สวนดุสิต#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยสวนดุสิต#สวนกุหลาบ#สวนกุหลาบวิทยาลัย#สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี#มสด#sdu#ฟิสิกส์#เคมี#ชีวะ#กสน#skn#Suankularb

ภาพโดย สุขทิพย์ สุขใส

วิดีโอประมวลภาพกิจกรรม : https://youtu.be/L9F_xSl5nGU

Translate »