คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบสมรรถนะและความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษา

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนะและความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางการอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MS Teams กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้นักศึกษาจะเข้ารับการทดสอบในระหว่าง วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564

Translate »