เสวนา การจัดการความรู้ “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและความสามารถด้านภาษา”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการ เสวนา การจัดการความรู้ “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและความสามารถด้านภาษา” วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่าน MS Teams โดยมีวิทยากรวิทยากร ผศ.ดร.ศิริพร ฉิมพลี ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และแขกรับเชิญ ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา พร้อมผู้ร่วมเสวนาผ่าน MS Teams และห้อง Online Learning Room SDU 03 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประเด็นการเสวนา การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและความสามารถด้านภาษา ได้แนวปฏิบัติดังนี้

การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลการพัฒนาความสามารถด้านภาษา
1. ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลชั้นปีที่ 4 โดยจะมีโครงการต่อเนื่อง upskill/reskill ที่มี impact และไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการทำงานในสายวิชาชีพของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร
2. ประเมินความต้องการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา จัดอบรมหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของนักศึกษา เช่น การสร้างแอปพลิเคชัน สร้างเว็บไซต์ การขายออนไลน์ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การตัดต่อวิดีโออย่างง่าย เป็นต้น
1. ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรส่วนใหญ่ สื่อการเรียนจะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาทำรายงานเน้นศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย ให้นักศึกษาค้นคว้าบทความ รายงานเป็นภาษาอังกฤษ สร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
2. การเตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษ TOEIC แต่ละหลักสูตรมีการอบรม จัดกลุ่มเล็กอบรมให้นักศึกษา พูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษร่วมกันในช่วงพักกลางวัน หรือเวลาที่ได้นัดหมายกันเพื่อให้นักศึกษาคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ
3. การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเช่น you tube ฝึกภาษากับติวเตอร์ และทำข้อสอบเก่าสม่ำเสมอ เพื่อไปสอบภาษาอังกฤษให้ผ่าน ส่วนการพัฒนาทักษะต้องสร้างทักษะเรื่อยและมีสถานการณ์ให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยสม่ำเสมอ
Translate »