กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต ประจำปี 2560 – 2562 (รอบ 3) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1

กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต ประจำปี 2560 – 2562 (รอบ 3) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 สามารถเข้ายืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://www.dusit.ac.th/ceremony/

“กูปรีอัลกอริทึม” นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส่งเสริมการปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

รศ. ดร.พรรณี สวนเพลง และ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงศ์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะวิจัย ร่วมกันพัฒนา “กูปรีอัลกอริทึม” นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส่งเสริมการปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ พร้อมทั้งได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Energies และ Scholar Community Encyclopedia ซึ่งมีนักวิจัยทั่วโลกมากกว่า 1.5 ล้านคนเข้าใช้งาน “กูปรีอัลกอริทึม” นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ “ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” หนุนท่องเที่ยวชุมชน-ผู้จัดการออนไลน์https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000040640

กิจกรรมกีฬาสี Science SDU Sport Day 2022

มาเเล้ววครับบบบบ!!! กิจกรรมกีฬาสี Science SDU Sport Day 2022 ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสมัครแข่งขัน E-Sport ประเภท Valorent และ ROV สมัครได้เเล้ววันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ลิงค์https://forms.gle/Kq6oNd6BjoRYJTSh6สมัครแล้วมาเจอกันที่ Lineกลุ่มผู้สมัคร นะครับhttps://line.me/R/ti/g/tiBSpNO1tPมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับบบบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Inbox Page คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. ที่ https://www.facebook.com/FacultySCITECH.SDU

กรอกข้อมูลทำงานพิเศษระหว่างเรียน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างเรียน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ ทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ของครอบครัวลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการหาทางช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้มีการจัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างเรียน เพื่อจับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการที่มีศักยภาพ โดยนักศึกษาสามารถเลือกทำงานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างเรียน ตามภูมิลำเนาหรือลักษณะงานที่นักศึกษาสนใจ ตามวันและเวลาที่นักศึกษาที่นักศึกษาสะดวก นักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานพิเศษหารายได้ระหว่างเรียน สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://forms.office.com/r/bf0DBS5aDL

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าศึกษาดูงานในส่วนของหอมขจรฟาร์ม ห้องผลิตเครื่องสำอางมาตรฐาน GMP และห้องวัตถุอัตราย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าศึกษาดูงานในส่วนของหอมขจรฟาร์ม ห้องผลิตเครื่องสำอางมาตรฐาน GMP และห้องวัตถุอัตราย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับฟาร์ม การผลิตเครื่องสำอาง โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 44 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงคณาจารย์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมและร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเครื่องสำอาง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) หอมขจรฟาร์ม อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการการผลิตเครื่องสำอาง GMP และอาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป ซึ่งมีทีมงานจากวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การแนะนำสถานที่และให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://suphanburicampus.dusit.ac.th

Translate »