นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ และสาขาประถมศึกษาจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้แสดงผลงานนิทรรศการสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้แสดงผลงานนิทรรศการสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาโลกและการเปลี่ยนแปลง พลังงาน และโครงงานวิจัย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ฮอลล์ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และให้นักศึกษาระหว่าง 2 คณะ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมบูธผลงานของนักศึกษา  

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะชีวิตที่จำเป็นผ่านฐานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา รู้จักการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ระหว่างวันที่ 17-18  พฤศจิกายน 2561  ณ  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ร้อย.ปจว.นย.) ค่ายกรมหลวงชุมพร  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

“The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products”

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ และ ดร.กันต์ ปานประยูร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับรางวัล CAI Award Invention & Innovation  “สิ่งทอนาโนคอมโพสิตโพลิเมอร์หน่วงไฟ  และ “ปูนฉาบทนไฟเสริมนาโนซิลิคอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (iENA 2018)

พิธีไหว้ครูและการประกวด ดาวเดือน – MC Search คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีโดยมี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ที่เกษียณราชการ ได้แก่ รศ.ดร.องค์การณ์ แท่นประยุทธ ผศ.ยุพาภรณ์ ณ พัทลุง ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงค์บุญ ผศ.ดร.สนทร สุทองหล่อ ผศ.พีระ ลินิฐฎา ผศ.ดร.รวิโรจน์ อนันตธนาชัย ผศ.นิตณา วิเศษนุสรณ์ และอาจารย์ประโกย ลลิตมงคล ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาและคณาจารย์ นอกจากนั้น ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล คุณภานุชัย ประมวล คุณนวพร ศรีอร่าม พันโทหญิงสุพัชราภรณ์ ฉายครื้น คุณวรางคณา ไตรยะสุข คุณชัยธวัช มณีวรณ์ คุณมะลิวรรณ งามยิ่ง และคุณยงยุทธ สุขหญีต และในช่วงบ่ายเป็นการประกวดดาวเดือน MC Search ประจำปีการศึกษา

การประชุมบุคลากร มสด. (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งอยากให้คณาจารย์คำนึงถึงอนาคตเป็นสำคัญ เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ นำความสามารถของตนเอง มาพัฒนาให้เป็นความเก่งและทำได้ พร้อมทั้งทำในทันที   มีการเชื่อมโยงและสื่อสาร บูรณาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เมื่อองค์กรอยู่รอด เราทุกคนก็จะอยู่รอดได้เช่นกัน  พร้อมเน้นย้ำเรื่องบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นสวนดุสิต โดยให้นิยามว่า  “ความเป็นสวนดุสิตอยู่ที่ความมีวินัย  ความดีงามในการประพฤติปฏิบัติ มีทักษะทางสังคม มีความรู้และทักษะที่หลอมรวม อยู่ในตัวตนของตนเองออกมาเป็นวัฏปฏิบัติที่ดีงาม” ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 สิงหาคม 2561 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต SDNC 2018 ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 (SDNC 2018) ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 (SDNC 2018) ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการการศึกษาไทยสู่การพัฒนานวัตกรรมในยุค Thailand 4.0” และ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การนำองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูง” และในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอลงานวิจัย ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University of Thailand) จำนวน 22 สถาบันการศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการลดขยะพลาสติกให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12 คือการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) ของสหประชาชาติ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)) ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3

เมื่ออาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3 “Energy Science and Technology Games 2018″ณ อาคารพละ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว เป็นประธานให้การเปิดงานครั้งนี้

Translate »