คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล การจัดอันดับ Google Scholar Profiles และรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้ารับโล่ห์รางวัล Google Scholar ยอดเยี่ยม ระดับคณะ สาขาวิทยาศาสตร์

และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลการจัดอันดับ Google Scholar Profiles ระดับบุคคล สาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่

 • ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา โทผล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล

และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2565

รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 • ดร.วีรชน ภูหินกอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล

Translate »