พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลำพอง ๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โรงเรียนโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
๑. นายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
๒. นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

Translate »