ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครรอบที่ 1 (Portfolio) วันนี้ถึง 22 มกราคม 54

คุณสมบัติผู้สมัคร รอบที่ 1
1.ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ/รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ใบประกาศ หรือประสบการณ์เด่น ด้านสมุนไพร/เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด การสื่อสาร ไม่เป็นผู้มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
– ☎️ โทร: 02-4239420
– ? Website: http://cos.sci.dusit.ac.th/
– ? Line: https://line.me/ti/g2/MIFPPvWm3xrfVZ3NZS6b9g?ut…

Leave a comment

Translate »