กิจกรรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563” ในช่วงเช้า ผศ.ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ผศ.ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำการขอรับทุนการศึกษา งานด้านกิจการนักศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี ให้คำแนะนำด้านงานวิชาการ การเรียนการสอนออนไลน์ การทดสอบภาษอังกฤษ การเรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในการเรียน และรับชมวีดีทัศแนะนำสถานทีในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรีและละครสั้นจากรุ่นพี่ ณ ห้องHall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ช่วงบ่ายนักศึกษาพบประธานหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร ดังนี้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 302  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ห้อง 402 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ห้อง 403 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

 

ข่าว:รัตนาพร ศรีมาตย์  ภาพ:บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Leave a comment

Translate »