กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยเล็บมือนางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยีและศูนย์การศึกษานครนายก ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยเล็บมือนางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ 10 ไร่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยเล็บมือนาง พันธุ์ชุมพรที่ได้ดำเนินการปลูกในพื้นที่ 10 ไร่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการสาธิตการแปรรูป 1) ไอศกรีมจากกล้วยเล็บมือนาง 2) แครกเกอร์กล้วยเล็บมือนาง และ 3) กล้วยเล็บมือนางอบ โดยมีตัวแทนชุมชนและชาวบ้านชุมชนบ้านขอนขว้าง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Translate »