การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์ พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 5” โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม และคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีม่วง สีเหลืองและสีเขียว จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล 2 ชนิดกีฬา คือ ฟุตซอล และ วอลเลย์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้าน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ วิ่งกระสอบและชักกะเยอ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a comment

Translate »