การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 The 10th Rajamangala Surin National Conference (10th RSNC)

คณะวิทย์เข้าเป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 The 10th Rajamangala Surin National Conference

(10th RSNC) และได้รับรางวัล 2 รางวัล

Leave a comment

Translate »