เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือภายนอก ซึ่งมี ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ เป็นหัวหน้าฝ่าย จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีและที่ปรึกษาความร่วมมือภายนอกเข้าร่วมประชุม

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin