เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือภายนอก ซึ่งมี ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ เป็นหัวหน้าฝ่าย จัดประชุมในรูปแบบอนไลน์เพื่อกำหนดรายละอียดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการ กับสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ คุณศันสนีย์ บริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณภัทรา ทองสะอาด และ คุณกมลพร ภักดี ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการศึกษาของประเทศไทย

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin